હું શોધું છું

હોમ  |

માહિતી અધિકારી/મદદનીશ માહિતી અધિકારીની વિગતો
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

 

.નં.

નામ

હોદો

કોડ નંબર

ફોન નં.

ફેકસ નંબર

ઇ-મેઇલ એડ્રેસ

સરનામું

શ્રી વી.વી.ચૌધરી 
આઇ.પી.એસ.

પોલીસ અધિક્ષક

૦૨૬૩૧

૨૨૦૨૪૮

૨૨૦૨૧૯

૨૨૦૨૨૬

sp-dan@
gujarat. gov.in

મેઇન રોડ, આહવા
પોલીસ ભવન

શ્રી બી.એસ.નિનામા  

નાયબ પોલીસ અધિક્ષક

૦૨૬૩૧

૨૨૦૯૦૪

૨૨૦૬૦૯

૨૨૦૨૨૬

dysp-crime-dang@
gujarat.gov.in

એજન

શ્રી બી.એસ.નિનામા  

ઇ.ચા. નાયબ પોલીસ અધિક્ષક
(
મુ.મ)

૦૨૬૩૧

૨૨૦૨૦૦

-

-!-

dysp-hq-dang@
gujarat.gov.in

એજન

શ્રી એસ.કે.કાળે

ઇ.ચા.સીપીઆઇ

૦૨૬૩૧

૨૨૦૬૪૯

૨૨૦૩૮૬

-

cpi-ahwa-dang
@gujarat.gov.in

એજન

શ્રી આર.બી.યાજ્ઞીક

નાયબ પોલીસ અધિક્ષક
(
એસસી/ એસટી સેલ, ડાંગ)

૦૨૬૩૧

૨૨૦૨૦૦

૨૨૦૩૮૬

-

dysp-scstcell-dang@
gujarat.gov.in

એજન

શ્રી એચ.બી. ગોહિલ

પોસઇ આહવા

૦૨૬૩૧

૨૨૦૩૩૩

૨૨૧૪૪૧

-

polstn-ahuwa@
gujarat.gov.in

મેઇન રોડ, આહવા

શ્રી એચ.બી.પટેલ

પોસઇ સાપુતારા

૦૨૬૩૧

૨૩૭૨૩૩

-

-

polstn-saputara-dang@
gujarat.gov.in

સાપુતારા

શ્રી વી.બી.આલ

પોસઇ વઘઇ

૦૨૬૩૧

૨૪૩૨૩૩

-

-

polstn-wadhau@
gujarat.gov.in

વઘઇ, ડુંગરડા રોડ

શ્રી એચ.બી. ગોહિલ

ઇ.ચા.પોસઇ એલસીબી

૦૨૬૩૧

૨૨૦૩૨૨

-

-

lic-ahwa-dang@
gujarat.gov.in

મેઇન રોડ, આહવા
પોલીસ ભવન

૧૦

શ્રી આર.કે.પરમાર

રીપોસઇ

૦૨૬૩૧

૨૨૦૫૭૮

-


-

-

પોલીસ મુખ્‍ય મથક,
આહવા

૧૧

શ્રી એચ.એ.શેખ

રીડર પોસઇ

૦૨૬૩૧

૨૨૦૩૨૨

-

-

rb-ahwa-dang@
gujarat.gov.in

મેઇન રોડ, આહવા
પોલીસ ભવન

૧ર

શ્રી બી.એમ.માછી

કચેરી અધિક્ષક

૦૨૬૩૧

૨૨૦૩૨૨

-

-

-

એજન

૧૩

શ્રી ડી.એ.સાતા   

સીવાપોસઇ

૦૨૬૩૧

૨૨૦૯૭૬

-

-

tp-dan@gujarat. gov.in

એજન

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસીવિંગ સેન્ટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 23-07-2013