હું શોધું છું

હોમ  |

કર્મચારી/અધિકારીઓનાં પગારભથ્થાંની વિગતો
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

 

વિનિયમોમાં જોગવાઈ કર્યા મુજબ મહેનતાણાની પઘ્ધતિ સહિત દરેક અધિકારી અનેકર્મચારીને મળતું માસિક મહેનતાણું

ક્રમ

નામ

હોદો

માસીક
મહેનતાણુ

વળતર
ભથ્થુ

મહેનતાણુ નકકી
કરવાનીકાયૅપઘ્ધતી

1

શ્રી વી.વી.ચૌધરી, IPS
પોલીસ અધિક્ષક,ડાંગ.

એસ.પી.

53982 /-

 

જીસીએસઆર નિયમો મુજબ

2

શ્રી આર.એમ.પટેલ

ના.પો.અધિ.

41139

75/-

--""--

3

શ્રી આર.બી.યાજ્ઞીક

ના.પો.અધિ.એસસી/એસટી

50725

 75/-

-

4

શ્રી એન.સી.પટેલ       

ના.પો.અધિ.(મુ.મ.)ડાંગ

48947/-

75/-

 

5

શ્રી એસ.કે.કાળે

ઇ.ચા.સી.પી.આઇ.

27405/-

75/-

--""--

7

શ્રી એચ.એ.શૈખ

પોસઇ

25992/-

75/-

 

8

શ્રી એચ.બી.પટેલ

પોસઇ

૧૦૦૦૦

75/-

 

9

શ્રી આર.વી.ઠાકરો

પોસઇ

22092

75/-

 

10

શ્રી એમ.જે.પટેલ,

પોસઇ બીડીએસ

24308

75/-

 

11

શ્રી કે.ડી.પાટણકર,

પોસઇ, એમટીઓ

29523

75/-

 

12

શ્રી આર.એસ.ગામિત

પો.સ.ઇ.

22993

 

 

13

શ્રી આર.કે.પરમાર

રીપોસઇ

28867

75/-

 

14

શ્રી ડી.એ.સત્તા

સીની.વા.પો.સ.ઇ.

 37326

 

 

15

શ્રી એમ.ઝેડ પટેલ

પો.સ.ઇ.

૧૦૦૦૦

 

 

16

શ્રી એમ.ડી.રાયજાદા

પો.સ.ઇ.

20128

 

 

17

શ્રી વી.બી.આલ

પ્રો.પો.સ.ઇ.

10000

 

 

18

શ્રી એચ.બી.ગોહિલ

પ્રો.પો.સ.ઇ.

10000

 

 

અ) કોન્સ્ટેબ્યુલરી સ્ટાફ


સંવર્ગ

પગાર ધોરણ

અન્ય ભથ્થાઓ /વળતર ભથ્થાઓ

આસી.સબ ઈન્સ્પેકટર

5200-20200

ખાસ વળતર ભથ્થ રૂ.૬૦/-
તબીબી ભથ્થુ રૂ.૧૦૦/-
ધોલાઈ ભથ્થુ રૂ. રપ/-
ધરભાડા ભથ્થ રૂ.૧૦%
સાયકલ ભથ્થુ રૂ. ર૦/-

હેડ કોન્સ્ટેબલ

5200-20200

પોલીસ કોન્સ્ટેબલ

5200-20200

લોક રક્ષક

4500/- FIX PAY.

બ) સીવીલીયન સ્ટાફ


સંવર્ગ

પગાર ધોરણ

અન્ય ભથ્થાઓ /વળતર ભથ્થાઓ

કચેરી અધિક્ષક

9300-34800

ધરભાડા ભથ્થ રૂ.૧૦%
મેડીકલ ભથ્થુ રૂ.૧૦૦/-

સ્ટેનો ગ્રાફર

8700-34800

મુખ્ય કારકુન

9300-34800

સીનીયર કલાર્ક

5200-20200

જુનીયર કલાર્ક

5200-20200

પટ્ટાવાળા

4440-7440

ક) ફોલોઅર્સ સ્ટાફ


સંવર્ગ

પગાર ધોરણ

અન્ય ભથ્થાઓ /વળતર ભથ્થાઓ

ભીસ્તી સફાઈ કામદાર

4440-7440

પ-જગ્યા મંજુર થયેલ છે.
પરંતુ જગ્યાઓ ભરાયેલ નથી.

તમામ અધિકારી/કર્મચારીઓને સરકારશ્રી દ્વારા વખતો વખત જાહેર થતાં ભથ્થાઓ ચુકવવામાં આવે છે તદઉપરાંત દર વર્ષે નિયત દરે ઈજાફો આપવામાં આવે છે.

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસીવિંગ સેન્ટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 21-11-2012