હું શોધું છું

હોમ  |

કર્મચારી/અધિકારીઓનાં નામ/સરનામાંની વિગતો
Rating :  Star Star Star Star Star   

પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની કચેરીડાંગ-આહવા

અધિકારીશ્રીઓના નામસરનામાની સંપર્ક માહિતી 

 

 

ક્રમ

અધિકારીનુંનામ

સરનામું

ટેલીફોન નંબર

(એસ.ટી.ડી.કોડ નં.૦૨૬૩૧)

શ્રી રવિરાજસિંહ જાડેજા SPS

પોલીસ અધિક્ષક, ડાંગ-આહવા.

પોલીસ  અધિક્ષકશ્રી  નીકચેરી,

મુ.આહવા, જિ.ડાંગ
પીનકોડનં. ૩૯૪૭૧૦

ઓફિસ : ૨૨૦૨૪૮
રહેઠાણ: ૨૨૦૨૧૯

ફેકસનં : ૨૨૦૨૨૬
મો.નં. ૯૯૭૮૪૦પ૦ર૧
sp-dan@gujarat.gov.in

શ્રી જે.આઇ.વસાવા

નાયબ પોલીસ અધિક્ષક,

આહવા વિભાગ, આહવા

પોલીસઅધિક્ષકશ્રીનીકચેરી,

 મુ.આહવા, જિ.ડાંગ
 પીનકોડનં.૩૯૪૭૧૦

ઓફિસ : ૨૨૦૯૦૪
રહેઠાણ : ૨૨૦૯૦૬
મો.નં.૯૯૭૮૪૦૮૨૭૫
dysp-crime-dang@ gujarat.gov.in

3

શ્રી પી.જી.પટેલ

નાયબ પોલીસ અધિક્ષક

(મુખ્ય મથક), ડાંગ-આહવા

પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની કચેરી,

 મુ.આહવા, જિ.ડાંગ
 પીનકોડનં.૩૯૪૭૧૦

ઓફિસ : ૨૨૦૨૦૦
રહેઠાણ : ૨૨૧૪૧૧
મો.નં.૯૯૭૮૪૦૮૨૭૪
dysp-hq-dang@ gujarat.gov.in

ર્ડા. જે.જે.ગામીત                       નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, એસસી/એસટીસેલ,

આહવા-ડાંગ

પોલીસઅધિક્ષકશ્રીનીકચેરી,

 મુ.આહવા, જિ.ડાંગ
 પીનકોડનં. ૩૯૪૭૧૦,

ઓફિસ : રર૦૬૭૮
રહેઠાણ : ૨૨૧૧૮૮
મો.નં.૯૯૭૮૪૦૨૦૪૨

dysp-stsccell-dang @gujarat.gov.in

શ્રી એન.એચ.સવસેટા પો.ઇન્સ.  

ઇ/ચા. સર્કલ પોલીસ ઈન્સ્પેકટર,આહવા-ડાંગ.

પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની કચેરી,

 મુ.આહવા, જિ.ડાંગ
 પીનકોડનં.૩૯૪૭૧૦

ઓફિસ :૨૨૦૬૪૯ 

મો.નં.૯૯૯૮૪ ૮૮૮૮૦

cpi-ahwa-dang@gujarat.gov.in

શ્રી પી.જી.જોષી            

પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર,

આહવા

મુ.પો. આહવા પોલીસ સ્‍ટેશન
મેઇન રોડ,આહવા તા. જિ.ડાંગ

પીન કોડનં. ૩૯૪૭૧૦

ઓફિસ : ૨૨૦૩૩૩
મો.નં. ૮૯૮૦૦૪૮૨૦૧

polstn-ahuwa-dang @gujarat.gov.in

શ્રી ડી.ડી.વસાવા

પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર,

વઘઈ

મુ.પો. વઘઈ પોલીસ સ્‍ટેશન ડુંગરડા રોડ, તા.વઘઇ જિ.ડાંગ પીન કોડ નં. ૩૯૪૭૩૦

ઓફિસ : ૨૪૬૨૩૩
મો.નં. ૮૧૬૦૬૦૯૧૮૫
polstn-vadhau@gujarat.gov.in

શ્રી એમ.એલ.ડામોર

પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર,

સાપુતારા

મુ.પો. સાપુતારા પોલીસ સ્ટેશન. ઓડિટોરિયમની પાસે

તા.આહવાજિ.ડાંગ

પીનકોડનં.૩૯૪૭૨૦

ઓફિસ : ૨૩૭૨૩૩
મો.નં. ૯૮૯૮૮ ૩૨૨૪૦

polstn-saputara-dang @gujarat.gov.in

શ્રી  એચ.કે. વરૂ

પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર,

સુબીર

મુ.પો. સુબીર પોલીસ સ્ટેશન. નવાપુર રોડ,સુબીર

તા.સુબીર જિ.ડાંગ

પીન કોડ નં.૩૯૪૭૧૬

ઓફિસ : ૨૯૩૫૯૯
મો.નં. ૮૭૮૦૯૨૯૭૦૮

plstn-subir-dang@gujarat.gov.in

 

૧૦

શ્રીમતી કે.આર.ગામીત

પોલીસસબઇન્સ્પેકટર

મહિલા પો.સ્ટે. 

પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની કચેરી, બીજોમાળ,

મુ.આહવા, જિ.ડાંગ
 પીન કોડ નં.૩૯૪૭૧૦

ઓફિસ :
મો.નં. ૯૯૨૫૪ ૪૪૧૩૬

plostn-mahila-dang @gujarat.gov.in

૧૧

શ્રી જે.આર.પટેલ

રીઝર્વ પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર

પોલીસ મુખ્‍ય મથક, આહવા. તા.આહવા જિ.ડાંગ.

પીન કોડ નં. ૩૯૪૭૧૦

ઓફિસ : ૨૨૦૫૭૮
મો.નં. ૯૮૨૫૬૦૬૫૭૨

rsi-phq-dang@gujarat.gov.in

૧ર

પોલીસ કન્ટ્રોલરૂમ

ડાંગ-આહવા

પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની કચેરી, મુ.આહવા, જિ.ડાંગ
 પીન કોડ નં.૩૯૪૭૧૦

ઓફિસ : ૨૨૦૬૫૮ / ૨૨૦૩૨૨

ફેકસનં : ૨૨૦૨૨૬
 cr-dang@gujarat.gov.in

૧૩

 શ્રી એન.એચ.સવસેટા પો.ઇન્સ. એલ.આઇ.બી.

પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની કચેરી, મુ.આહવા, જિ.ડાંગ
 પીન કોડ નં.૩૯૪૭૧૦

ઓફિસ : ૨૨૦૦૨૯
મો.નં. ૯૯૯૮૪ ૮૮૮૮૦

lib-ahwa-dang@gujarat.gov.in

૧૪

શ્રી બી.આર.રબારી

પો.સ.ઇ.

ઇ/ચા. રીડર ટુ એસ.પી.

પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની કચેરી, મુ.આહવા, જિ.ડાંગ
 પીન કોડ નં.૩૯૪૭૧૦

ઓફિસ : ૨૨૦૬૫૮ / ૨૨૦૩૨૨
મો.નં. ૯૪૨૯૪૪૮૮૪૪

rb-ahwa-dang@gujarat.gov.in

૧પ

શ્રી બી.આર.રબારી

પો.સ.ઇ.  

ઇ/ચા. એમ.ઓ.બી.             

પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની કચેરી, મુ.આહવા, જિ.ડાંગ
 પીનકોડનં.૩૯૪૭૧૦

ઓફિસ : ૨૨૦૬૫૮ / ૨૨૦૩૨૨

મો.નં. ૯૪૨૯૪૪૮૮૪૪

mob-ahwa-dang @gujarat.gov.in

૧૬

શ્રી પી.જી.જોષી પો.સ.ઇ. એસ.ઓ.જી. અને પેરોલ ફર્લો

પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની કચેરી, મુ.આહવા, જિ.ડાંગ
 પીનકોડનં.૩૯૪૭૧૦

ઓફિસ : ૨૨૦૬૫૮ / ૨૨૦૩૨૨મો.નં. ૮૯૮૦૦૪૮૨૦૧

sog-ahwa-dang@gujarat.gov.in

૧૭

શ્રી પી.એચ.મકવાણા

એલ.સી.બી.

પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની કચેરી, મુ.આહવા, જિ.ડાંગ
 પીનકોડનં.૩૯૪૭૧૦

ઓફિસ : ૨૨૦૬૫૮ / ૨૨૦૩૨૨

મો.નં. ૮૨૩૮૦ ૧૯૬૮૨

lcb-ahwa-dang@gujarat.gov.in

૧૮

શ્રી જે.આર.પટેલ  રી.પો.સ.ઇ.

ઇ/ચા. એમ.ટી.ઓ.

 

પોલીસ મુખ્‍ય મથક, આહવા. એમ.ટી.વિભાગ

તા.આહવા જિ.ડાંગ.

પીનકોડનં.૩૯૪૭૧૦

ઓફિસ :  -
મો.નં. ૯૮૨૫૬૦૬૫૭૨

mto-phq-ahwa@gujarat.gov.in

 

૧૯

શ્રી જે.આર.પટેલ  રી.પો.સ.ઇ.

ઇ/ચા. બી.ડી.ડી.એસ.

પોલીસ મુખ્‍ય મથક, આહવા. તા.આહવાજિ.ડાંગ.

પીનકોડનં.૩૯૪૭૧૦

ઓફિસ : ૨૨૦૫૭૮
મો.નં. ૯૮૨૫૬૦૬૫૭૨

૨૦

શ્રી જે.આર.પટેલ   રી.પો.સ.ઇ.         કયુ.આર.ટી.

પોલીસ મુખ્‍ય મથક, આહવા. તા.આહવાજિ.ડાંગ.

પીનકોડનં.૩૯૪૭૧૦

ઓફિસ : ૨૨૦૫૭૮
મો.નં. ૯૮૨૫૬૦૬૫૭૨

૨૧

શ્રી બી.આર.રબારી પો.સ.ઇ.

ઇ/ચા. કોમ્પ્યુટર સેલ

પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની કચેરી, મુ.આહવા, જિ.ડાંગ
 પીનકોડનં.૩૯૪૭૧૦

ઓફિસ : ૨૨૦૬૫૮/૨૨૦૩૨૨

મો.નં. ૯૪૨૯૪૪૮૮૪૪

cr-dang@gujarat.gov.in

૨૨

શ્રી જે.આર.પટેલ  રી.પો.સ.ઇ.

ઇ/ચા. જી.આર.ડી. 

પોલીસ મુખ્‍ય મથક, આહવા. તા.આહવાજિ.ડાંગ.

પીનકોડનં. ૩૯૪૭૧૦

ઓફિસ :
મો.નં. ૯૮૨૫૬૦૬૫૭૨

psi-grdphq-ahwa @gujarat.gov.in

૨૩

 

 

શ્રી જે.એસ.વળવી પો.સ.ઇ.

ટ્રાફિક શાખા, ડાંગ

પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની કચેરી,  મુ.આહવા, જિ.ડાંગ
 પીન કોડ નં.૩૯૪૭૧૦

ઓફિસ :
મો.નં. ૭૫૬૭૬૮૦૩૫૮

 

૨૪

શ્રી કે.એન.ગાંગુડે

વા.પો.સ.ઇ.

પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની કચેરી,  મુ.આહવા, જિ.ડાંગ
 પીન કોડ નં.૩૯૪૭૧૦

ઓફિસ : ૨૨૦૯૭૬

ફેકસનં : ૨૨૦૨૨૬

મો.નં. ૯૦૯૯૪૫૭૧૪૯
 wpsi-offsupdt-dang @gujarat.gov.in

૨૫

શ્રી એસ.સી.ભોયે

વા.પો.સ.ઇ.  (સાયફર)

પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની કચેરી,  મુ.આહવા, જિ.ડાંગ
 પીન કોડ નં.૩૯૪૭૧૦

ઓફિસ :
મો.નં. ૭૫૭૪૮૩૮૯૨૨

૨૬

શ્રી એન.એસ.ભોયે

વા.પો.સ.ઇ. (કમાન્ડ કંટ્રોલ)

પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની કચેરી,  મુ.આહવા, જિ.ડાંગ
 પીન કોડ નં.૩૯૪૭૧૦

ઓફિસ :
મો.નં. ૯૬૮૭૧૭૬૧૬૮

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસીવિંગ સેન્ટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 05-07-2021