પોલીસ અધિક્ષક, ડાંગ
http://www.spdang.gujarat.gov.in

નિર્ણય લેવાનો કાર્યપદ્ધતિ

7/3/2022 5:49:34 PM

નિર્ણય લેવાનો કાર્યપદ્ધતિ
 
  નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં અનુસરવાની કાર્યપઘ્ધતિ

૯.૧ જુદા જુદા મુદાઓ અંગે નિર્ણય લેવા માટે કઈ કાર્યપઘ્ધતિ અનુસરવામાં આવે છે? (સચિવાલય નિયમ સંગ્રહ અને કામકાજના નિયમોના નિયમસંગ્રહ, અન્ય નિયમો/ વિનિમયો વગેરેનો સંદર્ભ ટાંકી શકાય)

સચિવાલય કચેરી સિવાયની કચેરી કાર્યપઘ્ધતિ

૯.ર અગત્યની બાબતો માટે કોઈ ખાસ નિર્ણય લેવા માટેની દસ્તાવેજી કાર્યપઘ્ધતિ/ ઠરાવેલી કાર્યપઘ્ધતિઓ/ નિયત માપદંડો/ નિયમો કયા કયા છે? નિર્ણય લેવા માટે કયા કયા સ્તરે વિચાર કરવામાં આવે છે ?
  • પોલીસ કાયદાઓથી બનેલા નિયમો
  • ગુજરાત પોલીસ મેન્યુઅલ ભાગ-૧,ર અને ૩ માં દર્શાવાયેલ નિયમો
૯.૩ નિર્ણયને જનતા સુધી પહોંચાડવાની કઈ વ્યવસ્થા છે ?

મીડીયા દ્રારા તથા પત્રથી

૯.૪ નિર્ણય લેવાની પ્રક્રીયામાં જેનાં મંતવ્યો લેવાનાર છે તે અધિકારીઓ કયા છે ?

એસ.પી./ ડી.વાય.એસ.પી./ પી.આઈ./ પી.એસ.આઈ.

૯.પ નિર્ણય લેનાર અંતિમ સત્તાધિકારી કોણ છે ?

એસ.પી. (જિલ્લા સ્તરે)

૯.૬ જે અગત્યની બાબતો પર જાહેર સત્તાધિકારી દ્રારા નિર્ણય લેવામાં આવે છે તેની માહીતી અલગ રીતે નીચેના નમુનામાં આપો.
 
ક્રમ નંબર  
જેના પર નિર્ણય લેવાનાર છે તે વિષય  
માર્ગદર્શક સૂચન/ દિશાનિર્દેશ
જો કોઈ હોય તો
 
અમલની પ્રક્રીયા કારણદર્શક નોટીસ આપીને તથા ખાતાકીય થી
નિર્ણય લેવાની કાર્યવાહીમાં
સંકળાયેલ અધિકારીઓનો હોદ્રો
પોલીસ અધિક્ષકશ્રી, ના.પો.અધિ.શ્રી, પો.ઈન્સ.
તથા પો.સબ ઈન્સ.
ઉપર જણાવેલ અધિકારોઓના
સંપર્ક અંગેની માહીતી
કંટ્રોલ રૂમ દ્રારા
જો નિર્ણયથી સંતોષ ન હોય તો
કયાં અને કેવી રીતે અપીલ કરવી?
(૧) પોલીસ અધિક્ષકશ્રીથી ઉતરતી કક્ષા ના
અધિકારીના નિર્ણયથી અસંતોષ થયેથી
- પોલીસ અધિક્ષકશ્રીને અપીલ કરવી.
(ર) પોલીસ અધિક્ષકશ્રી થી અસંતોષ થયેથી
- રેન્જના વડાશ્રીને અપીલ કરવી.